Brugeraftale for virksomheder

Velkommen til Jobgarden.com

Nedenfor præsenteres du for vores brugeraftale for virksomheder. Denne brugeraftale er en aftale mellem din virksomhed og Jobgarden ApS. Denne ”Brugeraftale for virksomheder” er bestemmende over enhver ordre, der afgives via vores tjeneste.

Bemærk venligst, at du er ved at indgå en juridisk bindende aftale.

1. Indledning

1.1 Formål

Det er vores mission at give arbejdsgivere og arbejdstagere en ren og skarp tjeneste, der giver partnerne mulighed for at matche hinanden optimalt på kort og lang sigt og samtidigt lette rekrutteringsprocessen. Arbejdsgiveren tildeles en helhedstjeneste bestående af fire indbyrdes relaterede løsninger: Jobsite, Jobbank, Jobbooster og Rekrutteringssystem. Arbejdstageren tildeles ligeledes en helhedstjeneste bestående af to indbyrdes relaterede løsninger: Jobprofil og Min Jobgarden.

1.2 Aftale

Du accepterer, at klikker du på ”Tilmeld nu”, ”Tilmeld dig Jobgarden”, ”Opret profil” eller lignende, tilmelder dig, tilgår eller bruger vores tjenester, indgår du en juridisk bindende aftale. Virksomheden der står angivet i ordreformularen benævnes i det følgende som ”Kunden”. Denne ”aftale” omfatter denne ”Brugeraftale for virksomheder” samt andre vilkår, som kan blive vist til dig ved din første brug af visse funktioner, som Jobgarden kan ændre fra tid til anden. Hvis du ikke accepterer denne aftale, da er du ikke berettiget til at tilgå eller på anden måde bruge vores tjeneste.

2. Services og betaling

Kunden eller en af Jobgardens partnere kan indsætte en ordre på vegne af Kunden. Indsættes ordren af en Jobgarden Partner, da verificeres ordren af Kunden ved at acceptere ordrebekræftelsen, der fremsendes til Kunden pr. mail. Jobgarden forbedrer løbende sine services, og Kunden må benytte disse forbedringer uden at betale yderligere.

Kunden forpligter sig via denne aftale til at betale de beløb, der udvises på ordreformularen senest 10 dage efter at have modtaget faktura, med mindre at andre betalingsbetingelser oplyses.

Licensløsning
Som kunde betaler man en årlig systemlicens samt et Jobbooster Fee ved jobopslag på Jobgardens tilknyttede standardmedier. Ved tilkøb af andre annoncetyper og jobmedier kan Jobgarden kontaktes for pris. Systemopsætning og opslag på Jobsite er inkluderet i licensprisen.

(DK) Business Systemlicens: DKK 2495,-
(DK) Business Jobbooster Fee: DKK 1995,-

Alle betalinger gennemføres mellem Jobgarden og Kunden.

3. Kundens forpligtelser

3.1 Anvendelse af Services

Kunden vil udelukkende benytte Jobgardens tjenester: Jobsite, Jobbank, Jobbooster og Rekrutteringssystem til at identificere og rekruttere medarbejdere til egen virksomhed, eller partnervirksomhed.

Når en af Jobgardens tjenester har været i brug ved en rekruttering, da accepterer Kunden hermed at være forpligtet til at betale Licens samt Jobbooster Fee ved jobopslag (ekskl. Jobsiteopslag). Kunden forpligter sig til at operere ærligt, og således informere Jobgarden, hvis systemet benyttes til jobopslag på medier uden for systemet.

Meddeler Kunden ikke at have benyttet eksterne medier uden for systemet til jobopslag, da accepterer man at betale et strafgebyr på DKK 10.000,- pr. forseelse. Registrerer Jobgarden, at Kunden ikke færdigmelder sine rekrutteringer mere end én gang, da straksopsiges denne aftale, og ekskluderes Kunden permanent fra Jobgarden.

Kunden vil ikke spamme eller på anden måde chikanere Jobgarden-medlemmer. Kunden vil overholde alle love, bekendtgørelser, regler, herunder alle love om privatlivets fred, i sin brug af tjenesterne (se også punkt 3.2).

3.2 Jobgarden medlemsdata

Jobgarden forpligter sig til at efterleve de sikkerhedskrav, som fremgår af Lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven) § 42, jf. § 41, stk. 3-5.

Den 25. maj 2018 erstattes Persondataloven af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (herefter Databeskyttelsesforordningen) således, at ovenstående herefter erstattes med Databeskyttelsesforordningen.

Jobgarden og kunden forpligter sig til at behandle personoplysninger i overensstemmelse med god databehandlingsskik, jf. de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger.

Kunden må kun gemme data vedrørende Jobgarden-medlemmer i Jobgarden-systemet, hvis der er tale om ansøgninger modtaget i Rekrutteringssystemet, eller at Kunden har fået samtykke hertil fra Jobgarden-medlemmet. Kunden anerkender, at lagring af data uden for Jobgarden-systemet meget vel kan resultere i overtrædelse af Jobgarden-medlemmets databeskyttelse, eller beskyttelse af privatlivets fred. Kunden accepterer desuden at bestræbe sig stærkt på at behandle data omhandlende Jobgarden-medlemmer med største fortrolighed.

4. Intellektuel ejendomsret og ejerskab

Parterne anerkender, at denne aftale ikke overfører nogen rettighed, adkomst eller interesse i nogen intellektuel ejendomsret til den anden, bortset fra Kundens evne til at få adgang til og bruge oplysninger om Jobgarden-medlemmer udtrykkeligt angivet i denne aftale. Kunden er ikke forpligtet til at levere Jobgarden forslag, anmodninger, anbefalinger eller feedback vedrørende serviceydelser eller andet. Men hvis Kunden alligevel giver denne type af feedback til Jobgarden, da kan Jobgarden bruge og ændre denne feedback uden begrænsninger eller betaling.

5. Konditioner for aftalens ophør

Denne aftale træder i kraft og abonnementsperioden påbegyndes, når Kunden indsætter en ordre, eller bekræfter en ordre afgivet af en Jobgarden Partner. Licensperioden løber over 12 måneder og fornys automatisk. Opsigelse af løsningen skal ske senest en måned inden licensfornyelse. Jobgarden er ikke forpligtet til at opbevare eller udlevere data vedrørende Kundens konto.

Jobgarden kan suspendere Kundens konto, hvis aftalen misligholdes.

6. Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning

6.1 Ingen garanti

I det omfang loven tillader det, vil (a) fraskrive sig alle stiltiende garantier og erklæringer (f.eks. Garantier om salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, nøjagtigheden af data og ikke-krænkelse af immaterielle rettigheder); (b) ikke garantere, at tjenesten vil fungere uden afbrydelser eller fejl, og (c) levere tjenesten (herunder indhold og oplysninger) “som de er og forefindes”.

6.2 ansvarsfraskrivelse

I det omfang, som loven kræver det (og medmindre jobgarden har indgået en særskilt skriftlig aftale, som erstatter denne aftale), er jobgarden ikke ansvarlig over for dig eller andre med hensyn til eventuelle indirekte, hændelige, særlige skader eller følgeskader eller tab af data, muligheder, omdømme, indtjening eller omsætning, der er relateret til tjenesten (f.eks. Stødende eller injurierende udsagn, nedetid eller tab, brug eller ændringer af dine oplysninger eller dit indhold). Under ingen omstændigheder vil erstatningsansvaret, der hviler på jobgarden overstige, i samlet form for alle påstande, et beløb inden for rammen (1) kundens samlede indbetaling til jobgarden i de foregående 12 måneder, eller (b) maksimalt dkk 3.000,-.

Denne ansvarsbegrænsning er en del af grundlaget for handlen mellem dig og jobgarden og gælder for alle påstande om erstatningsansvar (f.eks. Garanti, tort, uagtsomhed, kontrakt, lovgivning), også selvom jobgarden er varslet om muligheden for en sådan skade, og selvom disse afhjælpende midler ikke opfylder deres egentlige formål.

7. Afklaring af tvister

Du accepterer, at tvister i forbindelse med denne aftale og/eller tjenesten udelukkende er underlagt dansk lovgivning. Vi accepterer begge, at eventuelle tvister afgøres ved Retten i Aarhus / Danmark.

8. Generelle vilkår

Denne aftale (herunder yderligere vilkår, som vi kan levere, når Kunden anvender en funktion i tjenesten) er den eneste aftale mellem os angående tjenesten og erstatter alle tidligere aftaler for tjenesten.

Hvis vi ikke håndhæver et brud på denne aftale, betyder det ikke, at Jobgarden har frasagt sig retten til at håndhæve denne aftale. Du må ikke videregive eller overføre denne aftale (eller dit medlemskab eller din brug af tjenesten) til nogen uden vores samtykke. Du accepterer dog, at Jobgarden kan videregive denne aftale til sine samarbejdspartnere eller en part, der køber den, med eller uden dit samtykke.

Vi forbeholder os retten til at ændre vilkårene i denne aftale, og i så fald vil vi give Kunden besked. Vi accepterer, at eventuelle ændringer ikke kan ske med tilbagevirkende kraft. Hvis du ikke er enig i disse ændringer, kan du opsige aftalen, og eventuelle ændringer vil ikke have effekt for dig i perioden frem til abonnementets udløb.

Du accepterer, at den eneste måde, du kan give os besked, er via adresserne, der er angivet i afsnit 9.

9. Kontakt til Jobgarden

Du kan kontakte os online eller via almindelig post:

  • Jobgarden.com ApS
    Balticagade 11
    8000 Aarhus C
    Danmark
Jobgarden.com ApS, Danmark / 01. januar 2018